Your browser does not support Javascript, in order to see this website. Please turn it on.

Apie radioaktyviąsias atliekas

Radioaktyviosios atliekos savo prigimtimi dažniausiai mažai skiriasi nuo kitų pramoninių atliekų. Tai gali būti įrenginiai, išmontuoti prietaisai, apsauginiai drabužiai, filtrai bei užteršti skysčiai, užteršti radionuklidais arba turintys jų savo sudėtyje ir kurių nenumatoma ateityje naudoti. Tačiau radioaktyviosios atliekos ypatingos tuo, kad jos skleidžia jonizuojančiąją spinduliuotę, tai yra radiaciją, todėl jos yra pavojingos žmonėms ir aplinkai. Radiacija sklinda tol, kol suskyla atliekose esantys radionuklidai.

Skildamas branduolys gali išspinduliuoti alfa arba beta daleles ir gama spinduliuotę:


1 pav. Spinduliuotės tipai, skylant branduoliui

Ne visos atliekos yra vienodai pavojingos. Radioaktyviųjų atliekų pavojingumą lemia skleidžiamos jonizuojančiosios spinduliuotės intensyvumas, kuris priklauso nuo atliekose esančių radionuklidų rūšies ir kiekio. Kai kurių radionuklidų spinduliuotę sulaiko labai paprasti apsaugos barjerai, o kai kuriems sulaikyti būtina naudoti betono ar švino barjerus.


2 pav. Apsaugos barjerai. Alfa dalelėms sustabdyti pakanka popieriaus lapo. Beta daleles sustabdo 1 cm storio aliuminio sluoksnis. Skvarbiausia – gama spinduliuotė.

Atliekos klasifikuojamos pagal pavojingumą. Klasifikavimas leidžia ne tik lengviau pasirinkti tinkamus apdorojimo būdus ir priemones, bet ir dėjimo į atliekynus būdus. Lietuvos Respublikoje radioaktyviųjų atliekų klasifikavimo reikalavimus nustato VATESI. Pagal radioaktyviosiose medžiagose esančių radionuklidų pusėjimo trukmę jos skirstomos į trumpaamžes ir ilgaamžes radioaktyviąsias atliekas. Pagal radiologines savybes ir technologines tvarkymo ypatybes kietosios radioaktyviosios atliekos skirstomos į tokias klases:

  • labai mažo aktyvumo trumpaamžės atliekos (A klasė),
  • mažo aktyvumo trumpaamžės atliekos (B klasė),
  • vidutinio aktyvumo trumpaamžės atliekos (C klasė),
  • mažo aktyvumo ilgaamžės atliekos (D klasė),
  • vidutinio aktyvumo ilgaamžės atliekos (E klasė),
  • panaudoti uždarieji jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai (F klasė).
  • panaudotas branduolinis kuras – didelio aktyvumo atliekos.

Atliekos, kuriose radionuklidų savitieji aktyvumai neviršija nebekontroliavimo lygių, priskiriamos nebekontroliuojamoms atliekoms ir gali būti tvarkomos kaip įprastos neradioaktyvios atliekos.