Your browser does not support Javascript, in order to see this website. Please turn it on.

Teritorijų planavimo dokumentų koordinavimas

Teritorijų planavimas – procesas, kuriuo siekiama darnaus teritorijų vystymo ir kuris apima žemės naudojimo prioritetų, aplinkosaugos, visuomenės sveikatos saugos, paveldosaugos ir kitų priemonių nustatymą, gyvenamųjų vietovių, gamybos, inžinerinės ir socialinės infrastruktūros sistemų kūrimą, sąlygų gyventojų užimtumui reguliuoti ir veiklai plėtoti sudarymą, visuomenės ir privačių interesų suderinimą.

Teritorijų planavimo dokumentai – kompleksinio (bendrieji ir detalieji planai) ir specialiojo teritorijų planavimo dokumentai, kuriuose grafiškai ir raštu pateikiami teritorijų naudojimo, tvarkymo, apsaugos priemonių, teritorijų vystymo reikmių ir sąlygų sprendiniai.

1 pav.Hierarchinis teritorijų planavimo dokumentų lygmuo

Teritorijų planavimo dokumentų koordinavimo ir rengimo projekto tikslai:

  1. Užtikrinti, kad teritorijų kompleksinio planavimo dokumentuose nustatyta planuojamos teritorijos vystymo erdvinė koncepcija ir teritorijos naudojimo bei apsaugos principai neprieštarautų VAE statybai.
  2. Parengti teritorijų planavimo dokumentus, kuriuose bus nustatytos VAE žemės sklypų ribos, teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimas ir VAE logistikos infrastruktūros reikalingų teritorijų vystymo, infrastruktūros tvarkymo ir (ar) apsaugos kryptys, priemonės ir reikalavimai.

2007 m. birželį AB „Lietuvos energija“ Branduolinės energetikos departamentas, tuo metu vykdęs naujos atominės elektrinės projekto Lietuvoje parengiamuosius darbus, inicijavo reikalingų atominės elektrinės teritorijų planavimo dokumentų koordinavimo ir rengimo procedūras.

VAE detalusis planas

2009 m. gegužės 11 d. Utenos apskrities viršininko administracijoje pasirašyta keturšalė sutartis dėl Ignalinos atominės elektrinės sklypų, esančių Visagino savivaldybėje, Drūkšinių kaime detaliojo ir planuojamos teritorijos topografinio plano sudarymo. Sutartis pasirašyta tarp Utenos apskrities viršininko administracijos, UAB "Visagino atominė elektrinė", VĮ Ignalinos atominė elektrinė ir IĮ "Atkulos projektai". Detalusis planas parengtas siekiant  suformuoti naujos Visagino atominės elektrinės statybai ir eksploatacijai bei Ignalinos atominės elektrinės eksploatacijai ir uždarymui reikalingus sklypus.

Parengus detaliojo plano sprendinius ir atlikus sprendinių poveikio vertinimą, informacija apie detaliojo plano sprendinių ir sprendinių poveikio vertinimo ataskaitos ekspoziciją ir baigiamąjį susirinkimą buvo paskelbta vietinėje ir regioninėje spaudoje, Visagino savivaldybės ir Utenos apskrities viršininko administracijos internetiniuose puslapiuose bei Visagino savivaldybės skelbimų lentoje. Viešinimo procedūros vyko nuo 2009-08-14 iki  2009-09-25 m. Suinteresuoti fiziniai ir juridiniai asmenys pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galėjo teikti raštu detaliojo plano organizatoriui ir rengėjui visą teritorijų planavimo dokumentų viešinimo laikotarpį iki baigiamojo susirinkimo pabaigos.

Iki 2009 m. lapkričio 24 d. visos planavimo sąlygas išdavusios institucijos, ūkio subjektai ir Visagino savivaldybės nuolatinė statybos komisija suderino detalųjį planą.

2009 m. gruodžio 24 d. iš Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos gauta teigiama išvada (Nr. TP2-3), kurioje konstatuota, kad detaliojo plano sprendiniai ir atliktos planavimo procedūros atitinka Teritorijų planavimo įstatymo ir kitų teritorijų planavimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Pateikta išvada – detalųjį planą tvirtinti galima.

2010 m. gegužės 19 d. Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ĮV-460 „Dėl detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtintas VĮ „Ignalinos atominė elektrinė“ žemės sklypų, esančių Visagino savivaldybėje, Drūkšinių kaime detalusis planas.

Žemės sklypus nuosavybės teise valdo Lietuvos Respublika, patikėjimo teise – Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos. 2011 metais su UAB „Visagino atominė elektrinė“ (vėliau „Lietuvos energija“, UAB) sudarytos nuomos sutartys. 2014 m. spalio 21 d. VAE Projektas, kaip verslo dalis, buvo perleistas UAB „VAE SPB“ pasirašant tarp šalių atitinkamą turto, teisių ir pareigų perdavimo-priėmimo aktą. Todėl nuo aukščiau paminėtos datos VAE veiklos vykdymas yra toliau tęsiamas UAB „VAE SPB“ vardu, įskaitant Žemės sklypų administravimą ir tvarkymą.

VAE susisiekimo specialusis planas (toliaus – SSP)

SSP rengimo pagrindas yra LR susisiekimo ministro ir LR energetikos ministro 2010 m. vasario 2 d. įsakymas Nr. 3-93/1-23 „Dėl specialiojo plano rengimo“.

2011 m. gruodžio 16 d. baigtos SSP viešinimo procedūros. Suinteresuoti fiziniai ir juridiniai asmenys pasiūlymus dėl susisiekimo specialiojo plano sprendinių galėjo teikti specialiojo plano organizatoriui ir rengėjui visą teritorijų planavimo dokumentų viešinimo laikotarpį iki baigiamojo susirinkimo − konferencijos pabaigos.

Oficialus specialiojo plano derinimas su planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis ir savivaldybių, kuriose numatyta rezervuoti teritorijas, administracijų direktoriais buvo pradėtas 2012 m. balandžio mėn. 27 d. Bendras derinančių institucijų skaičius – 35. SSP suderino visos institucijos.

2014 m. spalio 27 d. iš Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos gauta teigiama išvada.

2015 m. sausio 5 d. SSP rengimo procesas buvo sėkmingai baigtas jį patvirtintas LR susisiekimo ministro įsakymu.

Papildomi darbai atlikti SSP apimtyje:

  • Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas, kuriam pritarė 4 valstybinės institucijos.

  • 2011m. spalio 6 d. Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba raštu Nr. S-2230 pritarė Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitai.

  • 2012 m. gruodžio 5 d. LRV nutarimu Nr. 1490 LRV patvirtino Valstybinės reikšmės miškų schemų plotų pakeitimus, kurie reikalingi SSP sprendinių įgyvendinimui.

  • Vadovaujantis LRV 2010 m. vasario 17 d. nutarimuNr.165 “Dėl Lietuvos respublikos Vyriausybės 2010 m. veiklos prioritetų” VIII sk. “Energetika ir transportas” 8.7 tikslas: “Rengiant specialųjį susisiekimo komunikacijų, reikalingų sunkiasvoriams, stambiagabaričiams ir kitiems kroviniams naujos atominės elektrinės statybai vežti, planą, išnagrinėtos techninės ir teisinės galimybės pratęsti maršrutą iki Lietuvos–Baltarusijos sienos”. SSP apimtyje išnagrinėtos techninės ir teisinės galimybės pratęsti maršrutą iki Lietuvos–Baltarusijos sienos.

Kita svarbi informacija:

  • 2012 m. balandžio 4 d. LRV nutarimu Nr. 362 Susisiekimo komunikacijų, reikalingų sunkiasvoriams ir didžiagabaričiams kroviniams vežti naujos branduolinės (atominės) elektrinės statybai, parengimo valstybinės ir vietinės reikšmės keliuose projektas maršrutu Klaipėda–Telšiai–Šiauliai–Panevėžys–Visaginas pripažintas valstybei svarbiu ekonominiu projektu.

  • 2012 m. birželio 21 d. LR Atominės elektrinės įstatymu Naujos branduolinės (atominės) elektrinės projektas ir susisiekimo komunikacijų, reikalingų sunkiasvoriams ir didžiagabaričiams kroviniams vežti naujos branduolinės (atominės) elektrinės statybai, parengimo valstybinės ir vietinės reikšmės keliuose projektas yra laikomi ypatingos valstybinės svarbos projektais.